Reference : L'ordinateur au service de la gestion forestière : un cas pratique
Scientific journals : Article
Life sciences : Agriculture & agronomy
http://hdl.handle.net/2268/84924
L'ordinateur au service de la gestion forestière : un cas pratique
French
[en] Computer and forest management : a practical case
[nl] De computer in dienst van het bosbeheer : een praktisch voorbeeld
[en] Der Komputer im Dienst der Forsteinrichtung : ein konkretes Beispiel
Rondeux, Jacques mailto [Université de Liège - ULiège > Forêts, Nature et Paysage > Gestion des ressources forestières et des milieux naturels >]
Feb-1974
Bulletin de la Société Royale Forestière de Belgique = Tijdschrift van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
81
2
117-134
No
National
0037-9573
[fr] Ordinateur ; Gestion forestière ; Banque de données ; Fichiers ; Inventaires ; Estimation
[fr] Sur la base d'une banque de données forestières articulée en plusieurs fichiers et intégrant un volume important d'informations relatives à la description qualitative et quantitative de peuplements, l'ordinateur permet d'exécuter très rapidement divers travaux utiles à la gestion forestière (synthèse des informations par unités de gestion, répartitions des surfaces boisées par essences, par classes d'âge, simulation d'un système d'unités d'exploitation, etc...). L'élément de référence des descriptions est la parcelle (ou toute autre unité forestière permanente), ce qui permet d'envisager une mise à jour permanente des informations et des résultats de leur traitement. Ces travaux peuvent être réalisés à divers niveaux d'une organisation forestière et concerner plusieurs propriétaires. Le principe du système de traitement peut être facilement étendu à l'exploitation d'inventaires et à l'estimation du potentiel ligneux commercialisable des forêts.
[nl] Het uitgangspunt van de computerberekeningen is de "bosbouw-databank" welke uit verscheidene afdelingen is samengesteld. Deze bevatten alle gewenste kwalitatieve en kwantitatieve inlichtingen over de bestanden welke door de computer zeer snel kunnen verwerkt worden tot nuttige gegevens, zoals bv. de oppervlakteverdeling naar boomsoort, naar leeftijd, de verdeling in ouderdomsklassen, de simulatie van een beheerssysteem, enz... De eenheid van beschrijving is het perceel (of ieder ander bestendig bosonderdeel), wat toelaat de inlichtingen regelmatig bij te werken en met het resultaat van hun behandeling aan te vullen. De besproken toepassingen kunnen op verschillende niveaus van een bosbouworganisatie worden waargemaakt en ook kunnen ze meerdere eigenaars aanbelangen. De mogelijkheden kunnen worden uitgebreid tot het opmaken van inventarissen, de schatting van het verhandelbare houtvolume, e. d.
[de] Der Ausgangspunkt für die Komputerberechnungen besteht aus einer forstlichen "Datenbank" welche aus verschiedenen Kompartimenten zusammengesetzt ist. Diese Kompartimenten enthalten alle erwunschten qualitative und quantitative Bestandesdaten welche je nach Bedarf direkt durch den Komputer verwendet werden können. Irgendwelche Information kann somit schnell bereitgestellt werden, es sei die Flächenverteilung nach Baumart oder nach Alterklassen, oder die Simulation der Nutzungseinheiten Verteilung. Die Beschreibungeinheit besteht aus der Forstabteilung welche eine permanente Berichtigung oder Erganzung der Daten und deren Verrechnung zulässt. Die Struktur des Verrechnungssystem kann leicht auf die Ausbeutung von Inventaren soals auf die Schätzung des Potentials an nutzbaren Holzvolumen des Waldes ausgedehnt werden, ohne dass sich forstliche -administrative oder Eigentumsgrenzen nachteilig auswirken.
[en] On the basis of a forest data bank consisting in different files and having a great number of informations dealing with qualitative and quantitative stands descriptions, the computer is able to make up quicker various problems useful to the forest management (synthesis of informations per management units, repartition of forest areas per species, per age, simulation of cutting sections distribution, and so on). The informations are collected by permanent forest divisions. It is then possible to bring the recorded datas up to date and even the results of their treatment. Everything that we present in this paper can be realized at different levels of a forest organization and for several owners. The possibilities of this system can also be applied to other problems as inventories.
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/84924

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Restricted access
Bull. Soc. Roy. For. de Belgique_1974_81 (2)_pp.117-134_JR.pdfPublisher postprint5.37 MBRequest copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.