Reference : Onderhandelen over vorming van een meerderheid en burgemeester worden in België : Wel...
Scientific journals : Article
Law, criminology & political science : Political science, public administration & international relations
http://hdl.handle.net/2268/206684
Onderhandelen over vorming van een meerderheid en burgemeester worden in België : Welke invloed heeft de regionale wetgeving ?
Dutch
Grandjean, Geoffrey mailto [Université de Liège > Département de science politique > Département de science politique >]
31-Dec-2016
Chroniques de Droit Public
Vanden Broele
4
594-610
Yes
National
1379-0323
Bruges
Belgium
[fr] Majorité communale ; Droit communal ; Bourgmestre ; Échevin ; Contrainte
[nl] Sinds 2001 zijn de Gewesten bevoegd voor de organisatie en verkiezing van lokale overheden. Ze hebben elk verschillende regels aangenomen. In hoeverre beïnvloeden die regels de onderhandelingen over een politieke meerderheid en de benoeming van burgemeesters in België? Om die vraag te beantwoorden werden semigestructureerde interviews afgenomen van verschillende burgemeesters en schepenen in gemeenten uit de drie Gewesten. Daaruit bleken niet enkel verschillen tussen maar ook binnen Gewesten. De bepalingen inzake benoemingswijze van de burgemeester zijn essentieel om inzicht te krijgen in de dynamiek van de politieke onderhandelingen. Dit artikel gaat dieper in op de banden tussen de juridische normen en het spel van de politieke actoren.
[fr] Depuis 2001, les Régions sont compétentes en matière d’organisation et d’élection des pouvoirs locaux. Elles ont adopté des règles différentes. Dans quelle mesure ces règles influencent-elles la négociation d’une majorité politique et la désignation des bourgmestres en Belgique ? Afin de répondre à cette question, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec plusieurs bourgmestres et échevin issus de communes localisées dans les trois Régions. Des différences entre Régions mais également au sein de celles-ci ont été relevées. Les dispositions relatives au mode de désignation du bourgmestre sont primordiales pour comprendre les dynamiques de négociations politiques. Au final, cet article tisse les liens entre les normes juridiques et les jeux des acteurs politiques.
Cité - CITE
Researchers ; Professionals
http://hdl.handle.net/2268/206684

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Restricted access
Artikel_GGrandjean.docAuthor preprint163.5 kBRequest copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.