References of "Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development = Nông Nghiệp, Công Nghiệp Thục̛ Phâm"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailNăng suất chăn nuôi một số gia cấm trong nông hộ tại huyên Phú Xuyên và Chương Mỹ , Hàn ội
Phan Dang, Thang; Bui Huu, Doan; Duquesne, Brigitte ULiege et al

in Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development = Nông Nghiệp, Công Nghiệp Thục̛ Phâm (2011), (165), 54-59

Detailed reference viewed: 96 (15 ULiège)