References of "de Landsheere, Gilbert"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
See detailConstruire des échelles d'évaluation descriptives
Beckers, Jacqueline ULiege; De Bal, Robert; de Landsheere, Gilbert ULiege

Book published by Ministère de l'Education Nationale, Direction de l'Organisation des Etudes (1976)

Au terme de cette étude, quelques observations s'imposent avec force. II est utopique de vouloir éliminer toute discordance dans l'évaluation des performances complexes. Néanmoins, il est possible de ... [more ▼]

Au terme de cette étude, quelques observations s'imposent avec force. II est utopique de vouloir éliminer toute discordance dans l'évaluation des performances complexes. Néanmoins, il est possible de réduire considérablement les divergences entre correcteurs. L'instrument construit ne porte certainement pas sur les seuls critères pertinents pour apprécier les exercices choisis. Il se veut, avant tout, occasion de réflexion; chacun pourra éventuellement amender, selon ses besoins, ses expériences personnelles, ses critiques. En dernière analyse, la méthode de construction proposée importe plus que le cas particulier choisi pour la démonstration. On peut raisonnablement penser que, correctement appliquée, la méthodologie proposée apporte une garantie de validité des échelles d'évaluation. En général, un professeur isolé dispose rarement du temps nécessaire pour construire des échelles descriptives opérationnelles et pour les valider expérimentalement. Des équipes de travail doivent donc se constituer partout où cela est possible. De cette façon, et à condition que l'information circule correctement, une gamme de plus en plus large d'instruments d'évaluation verrait le jour et serait mise à la disposition de tous. Faut-il dire que les instruments complexes que sont les échelles d'évaluation descriptives ne sont pas faits pour être utilisés à toute heure du jour ... Mais employés à intervalles réguliers, ils peuvent fournir des points de repère objectifs et valides susceptibles de compléter les observations faites, par ailleurs, par les professeurs. [less ▲]

Detailed reference viewed: 114 (19 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailPour un lexique des objectifs de l'éducation
de Landsheere, Gilbert ULiege

in Paedagogica Europea (1976), XI(1), 31-36

Detailed reference viewed: 52 (3 ULiège)
Full Text
See detailPréface
de Landsheere, Gilbert ULiege

in Denis, Maurice (Ed.) Lexique de l'économie et de la gestion (1976)

Detailed reference viewed: 16 (10 ULiège)
Full Text
See detailLa formation des enseignants demain
de Landsheere, Gilbert ULiege; De Coster, Sylvain; De Coster, W. et al

Book published by Casterman (1976)

Prospectif sans délire, à l'écoute du réel sans pusillanimité, le présent ouvrage se veut surtout constructif. Les prochaines décennies devraient consacrer l'unification de la profession enseignante et ... [more ▼]

Prospectif sans délire, à l'écoute du réel sans pusillanimité, le présent ouvrage se veut surtout constructif. Les prochaines décennies devraient consacrer l'unification de la profession enseignante et des études qui y préparent. De niveau universitaire cette formation sera directe pour les uns, indirecte pour d'autres qui se tournent vers l'éducation après avoir exercé une autre profession. Que contiendra le tronc commun à la formation de tous les maîtres ? Pourquoi le contrat d'engagement d'un enseignant prévoira-t'il que, pendant toute la carrière, un dixième du temps de travail sera consacré à la formation continuée ? Quels problèmes particuliers posent les maîtres de l'enseignement technique ou de l'enseignement spécial ? Comment les enseignants seront-ils recrutés, réorientés, promus ? Participeront-ils à la recherche en éducation, à la construction des programmes scolaires, à la gestion des écoles ? Telles sont les questions auxquelles ce livre apporte des réponses claires et circonstanciées. [less ▲]

Detailed reference viewed: 86 (5 ULiège)
See detailLe test de closure au service de l'apprentissage de la lecture
de Landsheere, Gilbert ULiege

in Courrier de l'Education Nationale (1976), (N° spécial VI),

Detailed reference viewed: 28 (5 ULiège)
See detailCrise économique et recherche pédagogique
de Landsheere, Gilbert ULiege

Article for general public (1976)

Detailed reference viewed: 15 (6 ULiège)
Full Text
See detailAvaliação continua e examenes : noçoes de docimologia
de Landsheere, Gilbert ULiege

Book published by Livraria Almedina - 3ème éd. revue et augmentée (1976)

Detailed reference viewed: 235 (2 ULiège)
Full Text
See detailEducational Research and Development in Europe
de Landsheere, Gilbert ULiege

in Review of Research in Education (1975), 3(1), 110-133

Detailed reference viewed: 23 (6 ULiège)
Full Text
See detailDifférences socio-culturelles et éducation optimisée en milieu scolaire de deux à 7-8 ans
de Landsheere, Gilbert ULiege; Jehin, Monique ULiege; Boxus, Elise ULiege et al

in De la stimulation compensatoire à une pédagogie rénovée : le handicap socio-culturel chez l'enfant (1975)

Als conclusie kan gesteld worden dat het van belang is, enerzijds, om op alle niveaus van het schoolsysteem een gedifferentieerde en optimale aanpak te ontwikkelen, en anderzijds om onderwijs en sociale ... [more ▼]

Als conclusie kan gesteld worden dat het van belang is, enerzijds, om op alle niveaus van het schoolsysteem een gedifferentieerde en optimale aanpak te ontwikkelen, en anderzijds om onderwijs en sociale problemen in samenhang te behandelen. Democratisering van het onderwijs kan zich niet afzonderlijk van de maatschappij ontwikkelen. [less ▲]

Detailed reference viewed: 74 (6 ULiège)
Full Text
See detailPréface
de Landsheere, Gilbert ULiege

in Henry, Georges (Ed.) Comment mesurer la lisibilité (1975)

Detailed reference viewed: 9 (0 ULiège)
Full Text
See detailEvaluarea continua a elevilor si examenelor manual de docimologie
de Landsheere, Gilbert ULiege; Ceauşu, Mariana; Frimu, C. Constantin

Book published by Editura Pedagogica (1975)

In practica noastră pedagogică pătrund noi moduri de apreciere o elevilor. Rezultatele observării continue cîştigă tot moi mult teren faţă de examenul de sfîrşit de an. Inovaţia este lăudabilă. Ea nu ... [more ▼]

In practica noastră pedagogică pătrund noi moduri de apreciere o elevilor. Rezultatele observării continue cîştigă tot moi mult teren faţă de examenul de sfîrşit de an. Inovaţia este lăudabilă. Ea nu exprimă cîtuşi de puţin intenţia de a suprima măsurarea in şcoală, ci dimpotrivă, de a o face mai justă din punct de vedere moral şi moi exactă din punct de vedere ştiinţific. Această schimbare depăşeşte cu mult domeniul notării şi corespunde tronsformărilor profunde core ou avut loc în învăţămînt. Evenimentul nu este întîmplător. Civilizaţia contemporană, economia socie~ tăţii noastre reclamă un om înzestrat cu calităţi şi cunoştinţe noi ; astfel ~ stind lucrurile, inovaţiile pedagogice se impun în mod imperios. Contestarea examenelor tradiţionale o dus totuşi la o gravă neînţelegere, core se aseamănă în mod izbitor cu aceea apărută cu deosebire intre anii 1920 şi 1940, cind adoptarea unor idei, greşit asimilate, ale pedogogiei funcţionale o lui Cloparede, Dewey şi alţi .. progresişti", o dus la cultul improvizoţiei, în dauna disciplinei riguroase, la plasarea in centrul atenţiei a unor interese care nu existau decit in mintea teoreticienilor. Odată cu apariţia lui J. Dewey, şcoala ar fi putut să adopte ca deviză : «Efortul o murit, trăiască efortul !>> La fel, om fi ispitiţi să propunem acum : «Examenele. mor, examenele au murit, trăiască examenele !)) Desigur, vechile examene care otrăveau atmosfera şi conţinutul unor cicluri întregi de studii şi hotărau cariera şcolară sau profesională in cîteva ore - ba chiar în citeva minute ! -trebuie să dispară. Desigur că şi cea mai mare parte a lucrărilor de docimologie publicate pină acum nu au fost decit puneri la punct ale unor sisteme perfecţionate pentru a se proceda in continuare greşit, întrucît ele nu se bazau pe o revizuire a intregului învăţămînt. Dar dacă, dimpotrivă, în fiecare activitate a învăţămîntului de bază se păstrează locul ce-i revine aprecierii, feedback-ului, aşa cum zic psihologii actuali, in cazul acesta examenele au o existenţă cvasipermanentă în viaţa şcolară. Uneori ele constau în aprecieri rapide, alteorî iau forma unor probe mai îndelungate care se referă la· cantităţi enOrme de materie. Esenţial este faptul că ele nu se inserează ca elemente străine in procesul de educaţie, ci fac parte integrantă din el. Dealtfel, chiar din acest motiv, ele nu se limitează strict la domeniul cunOaşterii, ci Urmăresc să perceapă ansamblul personalităţii. Orice reformă profundă este însoţită, aproape în mod obligatoriu, de o perioadă de adaptare, de tatonări, de greşeli. Astfel se explică dezorientOrea multor profesori care experimentea-ză actualmente Sistemul aprecierii continue. Tot aşa se explică faptul că termenului de examen i se aplică brusc un tabu şi că în momentul Cind scriem aceste rinduri, pe ici, pe colo, se eliberează certificate de absolvire a studiilor, care sînt bazate pe aprecieri făcute cu punctualitate, însă insuficient fundamentate din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi, în plus, rău integrate ; acestea se bizuie totodată pe impresii personale faţă de care vechile examene napoleoniene par monumente de obiectivitate ! Dar, în acelaşi timp sîntem convinşi că nu e vorba totuşi decit de o criză de adaptare. Nu este deci cîtuşi de puţin paradoxal ca după ce am reluat – pe scurt - procesul examenelor şi ne-am declarat partizani înfocaţi ai observării continue şi ai bilanţului la sfîrşitul ciclului, să consacrăm această lucrare ... organizării exameneior ! Dar cititorul ştie acum că. deşi cuvintul a rămas acelaşi, înţelesul său s-a modificat profund. Multe cadre didactice sînt încă neîncrezătoare în teste şi în alte procedee care au ambiţia de a cantifica natura omenească şi dealtfel, nu fără motiv, căci în ultimele decenii, aceste instrumente au trecut prin boala lor de tinereţe. Şi, cum acei care le-au folosit nu au ştiut totdeauna să compenseze lipsurile metodelor printr-o judecată foarte moderată şi o înţelegere adîncă a situaţiilor de ansamblu, s-au comis destul de multe greşeli. Dar dacă prudenţa rămîne necesară, dacă spiritul critic şi simţul clinic nu-şi vor pierde niciodată drepturile, s-au realizat totuşi progrese enorme ; destul de multe comportamente umane se pot măsura acum intr-un mod satisfăcător. Unii ar putea să respingă actualmente măsurarea obiectivă, nu însă pentru că este total lipsită de validitate, ci pentru că nu:; înţeleg eficacitatea. Este un binecunoscut reflex de apărare acela de a nu recunoaşte nici o valoare lucrurilor pe care nu le ştim. la complicarea situaţiei contribuie in plus aspectul matematic al metodelor ce trebuie adoptate şi al literaturii experimentale, deseori indigeste. A trecut momentul controversei dintre psihometricieni şi cei care practică pedagogic. Primii trebuie să-şi umanizeze cifrele ; ceilalţi, să introducă mai multă rigurozitate în procedeele lor ; ambii trebuie să-şi unească -şi să-şi armonizeze eforturile pentru ca studentul şi colectivitatea să profite în cea moi mare măsură. Cei care, răsfoind această carte, vor fi zărit cîteva cifre, să fie linişiiţi : cele patru operaţii aritmetice constituie un bagaj suficient ! Aşa cum se întîmplă, de obicei, procedeele care var fi puse în discuţie sînt mai uşor de aplicat decit de explicat. Se înţelege că nu vor fi arătate toate secretele măsurării şi ale statisticii, dar noţiunile simple pe care le vom intilni, au o valoare practică dovedită. Pe lîngă aceasta ele au o incontestabilă forţă de demitificare şi vor facilita ulterior lectura unor lucrări de docimologie mai specializate. Primirea făcută ediţiilor precedente ale acestui Manual şi evoluţia rapidă pe care o cunosc actualmente metodele de apreciere ne-ou încurajat să dezvoltăm şi să completăm destul de mult textul ·celei de-a treia ediţii. Partea esenţială a acestor contribuţii se referă la aprecierea bazată pe obiectivele şi metodologia care conduc la stăpînirea mijloacelor de învăţare. [less ▲]

Detailed reference viewed: 210 (18 ULiège)
Full Text
See detailDéfinir les objectifs de l'éducation
de Landsheere, Viviane ULiege; de Landsheere, Gilbert ULiege

Book published by Georges Thone (1975)

Detailed reference viewed: 258 (3 ULiège)
Full Text
See detailL'évaluation en formation
De Landsheere, Gilbert ULiege

in Français dans le Monde [=FDLM] : Revue Internationale et Francophone des Professeurs de Français (1975), mai-juin(113), 32-34

Progress in teacher education can be assured only by integrating instruction, practical experience and evaluation. The evaluation must be on the psychological level, on the level of competence, and on the ... [more ▼]

Progress in teacher education can be assured only by integrating instruction, practical experience and evaluation. The evaluation must be on the psychological level, on the level of competence, and on the pedagogical level. (Text is in French.) (AM) [less ▲]

Detailed reference viewed: 74 (5 ULiège)
See detailLa pratique des groupes en éducation
de Landsheere, Gilbert ULiege

in Schweizer Erziehungs-Rundschau = Revue Suisse d'Education (1975), 47

Detailed reference viewed: 24 (8 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailHigh Achievers in Belgium: A Partial Analysis of I. E. A. Science, Literature and Reading Comprehension Data
De Landsheere, Gilbert ULiege; Grisay, A.; Henry, G.

in Comparative Education Review (1974), 18(2), 188-195

In this article, we examine what IEA data tell us about the situation of the gifted in Belgium. (Author) All the data indicate a low achievement in Belgium for the gifted group, at all school levels and ... [more ▼]

In this article, we examine what IEA data tell us about the situation of the gifted in Belgium. (Author) All the data indicate a low achievement in Belgium for the gifted group, at all school levels and for the different school subjects. This deficit is especially clear if we compare Belgian students with English-speaking and Scandinavian students. The underachievement of the gifted is particularly marked in Populations I and II.. The situation is better for Population IV. In this case, we can assume that improvement is not caused by specific action of the school in favor of the gifted. Undoubtedly, this ipmrovement is the result of the high retentivity of the system. The IEA survey took place during the school years 1969-1970, before new secondary school structures and methods were introduced on Belgium. None of the students tested followed the new curriculum. So, to believe that the Belgian situation is desperate would be a mistake. Also on the positive side, our country has a high retentivity rate and the flexibility of the new secondary education curriculum. On the other hand, the IEA data do indicate that insufficient opportunities are offered to the gifted, and, if our educational authorities understand the message, IEA time and effort will not have been wasted. [less ▲]

Detailed reference viewed: 28 (4 ULiège)
See detailHandicapped or different ? Symposium conclusions
De Landsheere, Gilbert ULiege

in Information Bulletin (1974, April), 1

This summary paper of the Educational Research Symposium on the "Socio-Culturally Handicapped" details the major themes of the conference, and lists recommendations for further involvement for the Council ... [more ▼]

This summary paper of the Educational Research Symposium on the "Socio-Culturally Handicapped" details the major themes of the conference, and lists recommendations for further involvement for the Council of Europe in this area. (EH) [less ▲]

Detailed reference viewed: 12 (8 ULiège)
See detailElementi di docimologia : valutazione continua ed esami
de Landsheere, Gilbert ULiege

Book published by La Nuova Italia (1974)

Detailed reference viewed: 89 (4 ULiège)
Full Text
See detailEvaluation continue et examens : précis de docimologie.
de Landsheere, Gilbert ULiege

Book published by Labor - 3e édition revue et corrigée (1974)

La contestation des examens traditionnels a donné naissance à des ouvrages dénonçant les méfaits multiples des systèmes employés. Quelques résultats expérimentaux, presque toujours les mêmes d'ailleurs ... [more ▼]

La contestation des examens traditionnels a donné naissance à des ouvrages dénonçant les méfaits multiples des systèmes employés. Quelques résultats expérimentaux, presque toujours les mêmes d'ailleurs, appuient parfois la démonstration. Ainsi s'est répandue une docimologie essentiellement négative. Réagissant contre ce courant, le professeur G. De Landsheere se contente de rappeler en quelques pages ce qu'il ne faut pas faire, puis élabore une docimologie positive, constructive. Pour la première fois, les maîtres, auxquels cet ouvrage est destiné, disposent d'un outil pratique pour construire les instruments d'évaluation continue, en synthétiser et en interpréter les résultats. Les principaux systèmes permettant de rendre comparables les notes de différents maîtres ou de différentes écoles sont aussi étudiés. Enfin, la dernière partie de ce précis ouvre largement la perspective vers les nouvelles théories de l'évaluation formative et de l'enseignement générateur de la maîtrise totale des connaissances. Dans son introduction, l'auteur, dont la clarté d'exposition est bien connue, promet de mettre les notions de statistique nécessaires à la portée de quiconque connaît les quatre opérati.ons arithmétiques fondamentales. Cette promesse est fidèlement tenue d'un bout à l'autre de l 'ouvrage. Mis au service de la réforme de l'enseignement et des examens, ce livre serein et réaliste, n'hésitant pas, au besoin, à présenter le pour et le contre, à reconnaître des ignorances ou à réagir contre des novateurs trop enthousiastes, doit être lu et utilisé par les maîtres de tous les niveaux. [less ▲]

Detailed reference viewed: 25 (5 ULiège)
Full Text
See detailLes causes de la résistance des enseignants à l'innovation
de Landsheere, Gilbert ULiege

in L’enseignant face a l’innovation. Vol. 1, Rapport general (1974)

Dans une introduction générale, l'auteur distingue les innovations essentielles, indissociables de changements d'objectifs généraux de l'éducation, et les innovations contingentes, dont beaucoup ne sont ... [more ▼]

Dans une introduction générale, l'auteur distingue les innovations essentielles, indissociables de changements d'objectifs généraux de l'éducation, et les innovations contingentes, dont beaucoup ne sont que pseudo-innovations. Les aspects positif et négatif de la résistance à l'innovation sont ensuite discutés. Dans un premier chapitre, on démontre d'abord que la vitesse de pénétration de l'innovation dépend à la fois de l'acuité du besoin ressenti par la société et de l'objet de l'innovation. Quatre cas extrêmes sont présentés de façon théorique, puis illustrés. Les trois moments du processus éducatif (choix des objectifs - mise en œuvre des moyens pour les atteindre - évaluation) sont ensuite considérés. Enfin, quelques cas particuliers précisent et élargissent le débat : objectifs généraux modifiés sans les moyens de la politique nouvelle ; innovation matérielle sans support théorique innovation matérielle de façade ; innovation spécifique. Le deuxième chapitre est consacré à la démonstration expérimentale de la faible influence de l'innovation dans la pratique scolaire. Dans la conclusion générale, enfin, quinze causes de la résistance à l'innovation sont citées. [less ▲]

Detailed reference viewed: 64 (7 ULiège)